Nota de informare privind protectia datelor personale

Radacini Grup – SC Radacini Motors SRL (”Radacini Grup”), cu sediul in Bucuresti, Bd Timisoara nr 18, in conformitate cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati, pentru desfasurarea activitatii in sectorul recrutarii de personal.
Scopul colectarii datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activitatii de vanzare proiecte imobiliare.

Radacini Grup prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, referitoare la nume si prenume, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, cod numeric personal, domiciliul/resedinta, serie si numar act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sanatate, prin mijloace manuale si electronice, destinate incheierii contractelor de vanzare. Aveti obligatia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluarii in vederea incheierii contractelor de vanzare. Refuzul dvs. determina neacceptarea oferirii serviciilor de vanzare si implicit neinregistrarea datelor in sistemul de stocare si prelucrare. Radacini Grup respecta dreptul la intimitate al persoanelor ale caror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidentialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului in care sunt colectate, folosite si procesate informatiile cu caracter personal. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritatilor publice centrale/locale si tertilor implicati in procesul derularii contractelor de munca. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiaza de:

 • dreptul de acces;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul de opozitie;
 • dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, persoanele vizate au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre Radacini Grup a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC Radacini Motors SRL sau prin email la adresa: relatii.clienti@radacini.ro Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate

Dreptul de a fi informat

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, Radacini Grup este obligata sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 • existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Pe pagina de internet a Radacini Grup – www.radacini.ro – este postata Politica de confidentialitate; Inainte de completarea datelor cu caracter personal se solicita consimtamantul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Radacini Grup (in calitate de operator), la cerere si in mod gratuit o informare privind confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt prelucrate de acesta.
Radacini Grup este obligata, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legii.

Note:
(1) Persoana vizata poate solicita de la Radacini Grup informatiile prevazute de lege, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, semnata si inregistrata la sediul societatii. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(2) Radacini Grup este obligata sa comunice informatiile solicitate, in termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Dreptul de opozitie
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine retragerea/anularea/reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.
Respectandu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai in urmatoarele situatii:

 • decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 • decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.